ขอให้ติดต่อโดยตรงที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)ซึ่งนอกจากจะขอข้อมูล ขอคำปรึกษาแนะนำแล้ว ในกรณีการขอใช้เครื่องหมายมาตรฐานไทยก็ยื่นขอต่อ สมอ. เช่นเดียวกัน โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *