ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงจำเป็นต้องให้สังคมเกิดความน่าอยู่ เพื่อให้เกิดความสุขขึ้นในการอยู่รวมกันของมนุษย์ ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากหลาย ๆ คน ร่วมกันช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคมและในส่วนของผู้ประกอบการที่จะให้กับสังคมได้คือ

ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า โดยขาดวิธีการที่ถูกต้อง และควรทำการทดแทน หากต้องมีการทำลายนั้น ไม่ควรประกอบกิจการใด ๆ ที่ทำให้สังคมเกิดความเสื่อม เช่น การประกอบการที่เกี่ยวกับอบายมุข การค้าประเวณี หรือกิจการที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีทั้งภายใน และโดยรอบบริเวณสถานประกอบการของท่าน ไม่ปล่อยควันพิษและน้ำเสีย หรือการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทำลายสภาพแวดล้อมของชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับชุมชนในการส่งเสริมกิจกรรมสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ของชุมชน ในด้านประเพณีวัฒนธรรมและกิจกรรมของชุมชนในท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและถ้าหากเป็นไปได้ควรหาแรงงานจากแหล่งชุมชนนั้น หรือมีการกระจายงานไปสู่ชุมชนได้เป็นการดี เพราะเป็นการช่วยส่งเสริมงานในชุมชนนั้น โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *