อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  ในการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ผ่านคณะกรรมการค่าจ้างจะใช้หลักเกณฑ์จากดัชนีค่าครองชีพ

เวลาทำงานปกติ  ให้นายจ้างกำหนดเวลาทำงานปกติของลูกจ้างในทุกประเภทงานไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน จะไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานที่เป็นอัตราย ไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เวลาพัก  ในวันที่มีการทำงานให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการทำงานวันหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

วันหยุดประจำสัปดาห์  ให้จัดวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์โดยวันหยุดต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน

วันหยุดตามประเพณี  ให้มีวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยว่า 13 วันต่อปี โดยรวมวันที่ 1 พฤษภาคม คือ วันแรงงานแห่งชาติด้วย

วันหยุดพักผ่อนประจำปี  ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันมาครบ 1 ปี มีสิทธิ์หยุดพักผ่อนประจำปีได้ไม่น้อยกว่า 6 วันทำงานต่อปี

การลาป่วย  ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง

สิทธิ์ลาเพื่อการอื่น  ให้สิทธิ์ลาเพื่อทำหมัน และสิทธิ์ลาเนื่องจากการมำหมันตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนด และออกใบรับรอง ให้สิทธิ์ลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้สิทธิ์ลาเพื่อรับราชการทหาร

สิทธิ์ลาคลอดบุตร  ให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิ์ลาเพื่อคลอดบุตรได้ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน (ให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย)

ข้อห้ามการใช้แรงงานหญิง  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1.งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์ หรือปล่องในภูเขาเว้นแต่ลักษณะของงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง

2.งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป

3.งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ

4.งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อห้ามการใช้แรงงานเด็ก  ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง การจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน จัดทำบันทึกสภาพการจ้างกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการ และแจ้งการสิ้นสุดการจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วัน

ห้ามมิให้จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานต่อไปนี้

1.งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ

2.งานปั๊มโลหะ

3.งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียงและแสงที่มีระดับแตกต่างจากปกติ อันอาจเป็นอันตราย

4.งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตราย

5.งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษ ซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่นที่เป็นอันตราย

6.งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

7.งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจั่น

8.งานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์

9.งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี

10.งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป

ห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในสถานที่ดังต่อไปนี้

1.โรงฆ่าสัตว์

2.สถานที่เล่นการพนัน

3.สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง

งานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล  ห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในงานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า เว้นแต่เป็นงานทำความสะอาดหรืองานผูกมัดจัดเรียง อาจจ้างเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี เข้ามาทำงานได้

งานประมงทะเล  ห้ามนายจ้างรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ทำงานในเรือประมงเว้นแต่เด็กนั้นอายุไม่ต่ำกว่า

15 ปี และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองของเด็กนั้นทำงานอยู่ในเรือประมงนั้นด้วย หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองของเด็กนั้นทำหนังสือยินยอม

ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด  ถ้างานที่มีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน ให้นายจ้างกำหนดค่าจ้างค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียมกันไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นชาย หรือหญิงและจ่ายเป็นเงินตราไทย เว้นแต่จะได้รับความยิมยอมจากลูกจ้างให้จ่ายเป็นเงินตราหรือตั๋วเงินต่างประเทศ โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *