บทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบการที่มีต่อสังคม

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงจำเป็นต้องให้สังคมเกิดความน่าอยู่ เพื่อให้เกิดความสุขขึ้นในการอยู่รวมกันของมนุษย์ ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากหลาย ๆ คน ร่วมกันช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคมและในส่วนของผู้ประกอบการที่จะให้กับสังคมได้คือ

ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า โดยขาดวิธีการที่ถูกต้อง และควรทำการทดแทน หากต้องมีการทำลายนั้น ไม่ควรประกอบกิจการใด ๆ ที่ทำให้สังคมเกิดความเสื่อม เช่น การประกอบการที่เกี่ยวกับอบายมุข การค้าประเวณี หรือกิจการที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีทั้งภายใน และโดยรอบบริเวณสถานประกอบการของท่าน ไม่ปล่อยควันพิษและน้ำเสีย หรือการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทำลายสภาพแวดล้อมของชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับชุมชนในการส่งเสริมกิจกรรมสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ของชุมชน ในด้านประเพณีวัฒนธรรมและกิจกรรมของชุมชนในท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและถ้าหากเป็นไปได้ควรหาแรงงานจากแหล่งชุมชนนั้น หรือมีการกระจายงานไปสู่ชุมชนได้เป็นการดี เพราะเป็นการช่วยส่งเสริมงานในชุมชนนั้น

ข้อพึงปฏิบัติของผู้ประกอบการตามสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  ในการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ผ่านคณะกรรมการค่าจ้างจะใช้หลักเกณฑ์จากดัชนีค่าครองชีพ

เวลาทำงานปกติ  ให้นายจ้างกำหนดเวลาทำงานปกติของลูกจ้างในทุกประเภทงานไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน จะไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานที่เป็นอัตราย ไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เวลาพัก  ในวันที่มีการทำงานให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการทำงานวันหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

วันหยุดประจำสัปดาห์  ให้จัดวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์โดยวันหยุดต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน

วันหยุดตามประเพณี  ให้มีวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยว่า 13 วันต่อปี โดยรวมวันที่ 1 พฤษภาคม คือ วันแรงงานแห่งชาติด้วย

วันหยุดพักผ่อนประจำปี  ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันมาครบ 1 ปี มีสิทธิ์หยุดพักผ่อนประจำปีได้ไม่น้อยกว่า 6 วันทำงานต่อปี

การลาป่วย  ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง

สิทธิ์ลาเพื่อการอื่น  ให้สิทธิ์ลาเพื่อทำหมัน และสิทธิ์ลาเนื่องจากการมำหมันตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนด และออกใบรับรอง ให้สิทธิ์ลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้สิทธิ์ลาเพื่อรับราชการทหาร

สิทธิ์ลาคลอดบุตร  ให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิ์ลาเพื่อคลอดบุตรได้ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน (ให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย)

ข้อห้ามการใช้แรงงานหญิง  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1.งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์ หรือปล่องในภูเขาเว้นแต่ลักษณะของงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง

2.งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป

3.งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ

4.งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อห้ามการใช้แรงงานเด็ก  ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง การจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน จัดทำบันทึกสภาพการจ้างกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการ และแจ้งการสิ้นสุดการจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วัน

ห้ามมิให้จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานต่อไปนี้

1.งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ

2.งานปั๊มโลหะ

3.งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียงและแสงที่มีระดับแตกต่างจากปกติ อันอาจเป็นอันตราย

4.งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตราย

5.งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษ ซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่นที่เป็นอันตราย

6.งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

7.งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจั่น

8.งานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์

9.งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี

10.งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป

ห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในสถานที่ดังต่อไปนี้

1.โรงฆ่าสัตว์

2.สถานที่เล่นการพนัน

3.สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง

งานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล  ห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในงานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า เว้นแต่เป็นงานทำความสะอาดหรืองานผูกมัดจัดเรียง อาจจ้างเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี เข้ามาทำงานได้

งานประมงทะเล  ห้ามนายจ้างรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ทำงานในเรือประมงเว้นแต่เด็กนั้นอายุไม่ต่ำกว่า

15 ปี และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองของเด็กนั้นทำงานอยู่ในเรือประมงนั้นด้วย หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองของเด็กนั้นทำหนังสือยินยอม

ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด  ถ้างานที่มีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน ให้นายจ้างกำหนดค่าจ้างค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียมกันไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นชาย หรือหญิงและจ่ายเป็นเงินตราไทย เว้นแต่จะได้รับความยิมยอมจากลูกจ้างให้จ่ายเป็นเงินตราหรือตั๋วเงินต่างประเทศ

การทำธุรกิจ

ถ้าตนเองถนัดสิ่งใดจงทำสิ่งนั้น ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ก็จงอย่าท้อ จงเรียนรู้วิธีทำกำไรในช่วงเศรษฐกิจดีเเละรู้จักป้องกันตนเองในช่วงเศรษฐกิจวิกฤต

ขาดระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง

ผู้ประกอบการหลายท่านไม่เห็นความสำคัญของการบริหารสินค้าคงคลัง คงปล่อยให้สินค้าคงคลังมีมากเกินไปนั่นย่อมหมายถึง การเองเงินสดไปจมอยู่กับสินค้าที่วางอยู่เฉยๆในโกดัง เงินจำนวนนี้สามารถเอาไปทำให้งอกเงยได้ โดยเอาเงินซื้อเป็นสินค้าคงคลังเก็บไว้

จุดคุ้มทุน

หมายถึง จุดที่จำหน่ายสินค้าออกไปเเล้วมีผลทำให้รายได้เท่ากับต้นทุนของสินค้าเเละค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นที่จ่ายออกไปภายในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ หรือจุดที่รายได้เท่ากับต้นทุนรวม

การตลาด

  การศึกษาเฉพาะด้านคว่ามเป็นไปได้ทางการตลาด ผู้ประกอบการจะต้องกล่าวถึงลักษณะของสินค้า และบริการ เป็นการบอกกล่าวถึงโครงสร้าง ลักษณะของสินค้าว่ามีรูปแบบนี้สันฐานเป็นอย่างไร (สามารถจับต้องได้ หรือเป็นการชื้อความพึงพอใจของบริการ) หรือเมื่อนำไปใช้แล้วจะสามารถดำเนินการอะไรได้บ้าง มีสี รสชาติ ขนาด รูปทรง เป็นเช่นไร การบรรจุภัณฑ์ททำในลักษณะใด เป้นสินค้าเดี่ยวหรือกลุ่ม ใช้วัสดุไรบ้างในการห่อหุ้ม และบรรจุรวมทั้งการใช้เครื่องหมายการค้าของสินค้า และการให้บริการของสินค้า

หาผู้ร่วมลงทุน

การลงทุนสร้างธุรกิจด้วยตนเอง อาจไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวสร้างด้วยตนเองทุกอย่างอาจพิจารณาหาผู้มาร่วมลงทุนด้วยก็ได้ ที่พูดเช่นนี้ดูง่ายแต่ในการปฏิบัติมิใช่ของง่าย กับการที่ตัดสินใจร่วมทำงานกับคนอื่นซึ่งทุกคนเคยมีประสบการณ์มาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามถ้าจะหาผู้ร่วมลงทุนควรจะได้มีการพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจ เพื่อจะได้ร่วมกันทำงานอย่างราบรื่นต่อไป

แนวคิดในการตัดสินใจเลือกธุรกิจ

แนวคิดในการตัดสินใจเลือกธุรกิจ

ท่านที่สนใจอยากทำธุรกิจ อาจมีเงินทุนบ้าง และมีความสามารถที่จะทำธุรกิจได้ทันทีเพียงแต่ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจเมื่อธุรกิจประเภทไหนดี ยังมีความกลัวว่าจะผิดพลาด  ในใจอาจจะคิดถึงธุรกิจหลายประเภท ในกรณีเช่นนี้ท่านต้องหาวิธีการเลือกธุรกิจที่เหมาะสมกับท่าน โดยอาจใช้วิธีการวิเคราะห์และพิจารณาดังต่อไปนี้

  1. ทำในสิ่งที่คุณชอบ
  2. สนองความต้องการของผู้บริโภค
  3. การลงทุนเกื้อกูลกับวัฏจักรของธุรกิจ
  4. มีความชำนาญเฉพาะด้าน
  5. รับช่วงการผลิต

ทำในสิ่งที่คุณชอบ

มนุษย์เราใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปกับงานทำงาน หากเลือกงานที่ชอบได้ เขาก็จะทุ่มเททุกอย่างให้กับงาน ดังความหวังที่จะเห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้น เขาทุ่มให้กับงานอย่างมีความสุข แต่ถ้าหากเขาทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบ เขาก็จะฝืนใจทำ ทุ่มเทให้อย่างไม่เต็มตัว ผลสุดท้ายเกิดความเบื่อหน่ายและเลิกลาไป ดังจะเห็นได้จากที่หลายคนชอบเปลี่ยนงานบ่อยมาก ทำธุรกิจประเภทหนึ่งได้ไม่นานก็เปลี่ยนอีก เป็นเพราะว่าเขาเริ่มตันทำธุรกิจโดยไม่ได้พิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบว่าสิ่งที่ทำนั้นมีความชอบและสนใจจริงหรือไม่ คิดอยากทำก็ทำ ผลสุดท้ายก็เลิกล้มไป

คุณนันทพร ศิริโชติคุณากร เป็นคนที่รักงานที่เกี่ยวกับสินค้าแต่งบ้าน และรักการบริหาร มีหลักกระตุ้นเพื่อนร่วนงานให้งาน แต่เธอเริ่มกิจการด้านการสั่งวอลเปเปอร์มาจากต่างประเทศเข้ามาขายในเมืองไทย การสั่งซื้อทำได้ตามลวดลายและสีสันตามีที่ต่างประเทศเสนอมาเท่านั้นไม่มีโอกาสที่จะได้ลวดลายตามที่เธอคิด ในที่สุดเธอทบทวนความคิดที่เธอมีมากและมีความปรารถนาที่จะเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน จึงได้ตั้งโรงงานผลิตวอลเปเปอร์ขึ้นมา ผลิตลวดลายและสีสันตามที่เธอคิดและออกแบบธุรกิจไปได้ด้วยดี จนเป็นโรงงานวอลเปเปอร์โรงเดียวในประเทศในประเทศไทย ความคิดของคุณนันทพรไม่หยุดยั้งเพียงแค่นี้ เธอหาโอกาสไปดูงานต่างประเทศบ่อยครั้ง ในที่สุดกิจการผลิตภัณฑ์ด้านสินค้าตกแต่งบ้านขยายออกไป ตั้งโรงงานทำรางม่านชนิดโลหะและไม้ แกะสลักหัวรางม่านเป็นลวดลายไทยและกรีก หรือหัวรางเป็นเซรามิค งานทุกอย่างเป็นการออแบบด้วยตนเอง ผลิตภัณฑ์จึงเต็มไปด้วยรูปแบบสวยๆ งามๆ และจำหน่ายประเทศ นี่คือสิ่งที่เธอชอบ เธอมีความสุข และมีความคิดอีกมากมายที่จะปรับแต่งเพิ่มเติม เธอว่า “เธอมีความสุขอยู่กับของสวยๆ งามๆ”

อีกท่านหนึ่งที่น่าสนใจ คือ คุณพรทิพย์ ศาสนออนันต์ เจ้าของร้านทิพย์เฟอร์นิเจอร์ ย่านพระประแดง เปิดมาแล้ว 9 ปี คุณพรทิพย์ เป็นคนที่รักงานหวายเป็นชีวิตจิตใจ รักงานขาย โดยมองเห็นคุณสมบัติของพันธ์ไม้ชนิดนี้เป็นอย่างดีว่า มีความสวยงาม คงทน ประกอบกับเป็นรักงานฝีมือหัตถกรรม ด้วยเดิมคุณแม่เปิดร้านขายเฟอร์นิเจอร์หวายเธอเองก็ช่วยคุณแม่ขาย เมื่อแต่งงานก็ออกมาเปิดร้านขาย และได้รู้จักช่างฝีมือดีหลายคน ช่วงแรกรับคำสั่งซื้อมาแล้วก็ไปจ้างช่างหวายเหมาทำ ต่อมาจ้างช่างผลิตแล้วจำหน่ายในร้าน งานที่ทำมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของลูกค้ามีการบริหารงานที่จริงใจบวกกับให้คำแนะนำลูกค้าที่รักงานหวาย จุดมุ่งหมายไม่ใช่เพียงให้ขายได้เท่านั้นมีกลยุทธ์มัดใจลูกค้าเป็นอย่างดี ร้านทิพย์เฟอร์นิเจอร์นี้ นอกจากจะผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่ทำโครง สานลงสี งานเบาะ ตรวจสอบความเรียบร้อย ยังออกแบบ และผลิตด้วยฝีมือ ประณีต คุณพรทิพย์แนะนำ “การขายเฟอร์นิเจอร์เป็นงานที่ค่อนข้างส่วนตัวไม่จุกจิก ไม่เหมือนกับการขายของทั่วๆ ไปคนที่ทำงานประเภทนี้ได้ดีต้องมีประสบการณ์ มีใจรัก และสำคัญต้องเป็นคนรักหวายจึงจะประสบความสำเร็จ”

ความชอบเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ คนที่ชอบงานอดิเรก หรือสนใจเรียนรู้จากหน่วยงานในขณะเป็นลูกจ้างทำงานและชอบงานนั้นก็เอาประสบการณ์มาใช้ สามารถนำไปสู่การทำธุรกิจได้เช่นกัน จากที่ข้าพเจ้าได้เคยมา คนที่มีงานอดิเรกชอบสะสมแสตมป์ มีทั้งแสตมป์เก่าและแสตมใหม่แสตมป์หลายชนิดจากต่างประเทศ เคยไปร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับแสตมป์ที่นำแสตมป์ที่นำแสตมป์ไปประกวด ไปร่วมแสดงนิทรรศการการแสตมป์ ภายหลังจากงานอดิเรกก็กลายมาตั้งร้านขายแสตมป์ ผลปรากฏว่าประสบความสำเร็จและสนุกกับงานนั้น

ถ้าท่านยังนึกไม่ออกว่าจะเลือกธุรกิจอะไรดี ลองมาหาแนวความคิดเลือกธุรกิจ จากวิธีการเลือกสิ่งที่เราชอบดำเนินการเป็นขั้นๆ ดังนี้

1.นึกถึงกิจกรรมที่คุณชอบ หรือที่คุณใจซึ่งมีอยู่มากมาย มาว่าจะเป็นงานอดิเรกแล้วนำประสบการณ์นั้นมาเชื่อมโยงกับธุรกิจ

2.พิจารณาแนวคิดทางธุรกิจ

3.วิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของคุณที่จะทำเป็นธุรกิจ

4.ลดจำนวนธุรกิจที่คิดได้มากมายให้เลือกที่เห็นว่าเหมาะสมกับคุณจริงๆ แล้วตัดสินใจเลือกเพียงธุรกิจเดียว หรือทำกิจกรรมที่คุณชอบหรือสนใจมาเชื่อมโยงธุรกิจ

Progress Bar Title1
90%
Progress Bar Title2
92%
Progress Bar Title3
92%
Progress Bar Title4
92%
Progress Bar Title5
88%